1. Pravidla užití internetových stránek

  Internetové stránky provozované pod doménovým jménem www.zelenina-znojmia.cz (dále jen „internetové stránky“) byly vytvořeny a jsou provozovány společností Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., IČO: 14803691, se sídlem Mělnická 133, 277 32 Byšice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 605 (dále jen „Orkla Foods Česko a Slovensko“ nebo „my“).

  Tyto pravidla užití internetových stránek (dále jen „Pravidla“) stanoví podmínky, za kterých můžete naše internetové stránky používat. Vstupem na naše internetové stránky a jejich používáním berete tyto Pravidla na vědomí a souhlasíte s nimi. Pokud s těmito Pravidly nesouhlasíte, nepoužívejte prosím naše internetové stránky.

  Duševní vlastnictví

  Internetové stránky a veškerý jejich obsah sestávající z textů, vyobrazení, grafiky, zvuků, animací a videozáznamů, včetně obchodních log a značek, jakož i uspořádání internetových stránek, jsou ve výlučném vlastnictví Orkla Foods Česko a Slovensko (nebo byly použity se svolením příslušného vlastníka) a jsou chráněny právními předpisy na ochranu duševního vlastnictví, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  Jakékoli užití, vytěžování či zužitkování internetových stránek a jejich obsahu bez našeho předchozího písemného souhlasu je zakázáno, s výjimkou jejich použití pro osobní potřebu, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.

  Vyloučení odpovědnosti

  V rámci našich možností usilujeme o zajištění přesnosti a platnosti informací uveřejněných na internetových stránkách. Nemůžeme nicméně garantovat přesnost, správnost (věcnou i časovou) a úplnost informací uveřejněných na internetové stránce. Vyhrazujeme si právo obsah internetových stránek kdykoli upravit, a to i bez předchozího upozornění. Pro ověření aktuálnosti informací nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: vitana@orkla.cz.

  Přestože používáme důkladná opatření k ochraně před viry a jinými škodlivými elementy, nelze vzhledem k povaze internetu zajistit, že Vaše návštěva internetových stránek nebude ničím narušena a bude zcela bez rizika.

  Neneseme tudíž žádnou odpovědnost:

 2. za jakoukoliv nepřesnost či vynechání informací uveřejněných na internetových stránkách nebo na dalších stránkách, které jsou dostupné prostřednictvím našich internetových stránek;

 3. za jakékoliv narušení internetové stránky či jakýkoliv výskyt chyb;

 4. za jakoukoliv újmu způsobenou neoprávněným jednáním třetí strany, které zapříčinilo změnu informací uveřejněných na internetové stránce;

 5. obecně za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu vzniklou v souvislosti s (i) užíváním internetové stránky či (ii) nemožností užívat internetovou stránku.